Sjukdomar & skador

Luftrörsinflammation

Hästar med kronisk luftrörsinflammation

Hästar som står  på  stall  kan drabbas av icke-infektiösa och återkommande luftvägsinflammationer som har många likheter med astma hos människor.

Drabbade hästar behöver ofta ha speciell skötsel i form av foder och strö som inte dammar. De kan också ha akuta episoder när man måste behandla dem med läkemedel mot andningssvårigheter. Dessutom betyder det ofta att man inte kan tävla med hästen. Sjukdomen förvärras med tiden och kan bli svår om man inte vidtar åtgärder för att hålla nere inflammationen.

För att kunna konstatera om det är en luftvägsinflammation görs lungsköljprov. Ett sådant prov ger dock inte hela bilden av hur inflammerade hästens luftvägar är och kan inte användas för att ge någon prognos för framtiden.En frisk häst som stått i en dammig miljö kan få ett liknande provsvar som en häst med RAO (recurrent airway obstruction”).

Biopsi möjlig väg för diagnos?

Vid diagnos av astma hos människor tar man små bitar av slemhinnan i luftrören, bronkialbiopsier, som när de analyseras kan ge en mer klar bild av inflammationen och utifrån vilken man också kan ge en prognos.

I ett forskningsprojekt vid SLU undersöktes 21 hästar med RAO. Målsättningen var att kunna använda bronkialbiopsier som ett diagnostiskt verktyg och som ett komplement till cellanalyser av lungsköljprov.
Forskarna ville gå djupare in på de bakomliggande mekanismerna som orsakar inflammationen i hästarnas luftvägar. I den aktuella studien analyserades prover från 21 hästar med varierande grad av luftvägsinflammation och med väl definierade kliniska symtom. Efter metodutvecklingen fick forskarna fram ny information som ökat förståelsen för de bakomliggande mekanismerna till RAO.

Läs mer:

God lufthygien viktig för hälsan
Hästens luftvägar & blodcirkulation

Hästar med kronisk luftrörsinflammation

Hästar i tempererade klimat med stallförhållanden liknande dem i Sverige drabbas ofta av icke-infektiösa och återkommande luftvägsinflammationer som har många likheter med astma hos människor (”recurrent airway obstruction” eller RAO).

Drabbade hästar behöver ofta ha speciell skötsel i form av foder och strö som inte dammar. De kan också ha akuta episoder när man måste behandla dem med läkemedel mot andningssvårigheter. Dessutom betyder det ofta att man inte kan tävla med hästen. Sjukdomen förvärras med tiden och kan bli svår om man inte vidtar åtgärder för att hålla nere inflammationen.

Verktygen som veterinären har för att ställa diagnos är idag att koppla sjukdomshistorien med vilka typer av celler man hittar i ett lungsköljprov (bronkoalveolärt lavage eller BAL). Lungsköljprovet ger dock inte hela bilden av hur inflammerade hästens luftvägar är och kan inte användas för att ge någon prognos för framtiden.

En frisk häst som stått i en dammig miljö kan få ett liknande provsvar som en häst med RAO.

Vid diagnos av astma hos människor tar man små bitar av slemhinnan i luftrören, bronkialbiopsier, som när de analyseras kan ge en mer klar bild av inflammationen och utifrån vilken man också kan ge en prognos.

Biopsier som diagnostiskt verktyg

I ett forskningsprojekt vid SLU undersöktes hästar som har RAO med målet att kunna använda bronkialbiopsier som ett diagnostiskt verktyg och som ett komplement till cellanalyser av lungsköljprov. Forskarna ville gå djupare in på de bakomliggande mekanismerna som orsakar inflammationen i hästarnas luftvägar.

I den aktuella studien analyserades prover från 21 hästar med varierande grad av luftvägsinflammation och med väl definierade kliniska symtom. Man jämförde resultat från cellanalyser av BAL med genetiska analyser av biopsier.

Celler i luftvägarna producerar olika inflammatoriska substanser (cytokiner) och en metod för att analysera uttrycket från generna för dessa substanser har använts (realtids-PCR av mRNA). Man kan också kalla dessa substanser för inflammationsmarkörer som går att använda för att mäta graden av inflammation.

Flera av de metoder som användes  har tidigare inte använts i Sverige och vissa var inte anpassade för att analysera prover från hästar. En stor del av arbetet var därför att anpassa och utveckla metoder samt att utvärdera dem.

Ny kunskap om luftvägsinflammationer

Efter metodutvecklingen fick forskarna fram ny information som är användbar för kliniska ändamål och som har ökat förståelsen för de bakomliggande mekanismerna till RAO. Kliniskt har de visat, i kontrast till tidigare studier, att hästar med höga halter av eosinofiler (inflammatoriska celler) i BAL inte nödvändigtvis har en svår astmaliknande inflammation utan kan bli friska utan behandling.

Resultat av mer forskningsanknuten karaktär visar att bronkialbiopsier ger en mer komplett bild av RAO och att genen för en inflammationsmarkör (IL-6) uttrycks i högre grad under stallperioden på vintern även hos hästar utan RAO.

IL-6 skulle därför kunna fungera som en markör hos friska hästar för att studera och kanske förbättra luftkvaliteten i stallar.

Hästar med kronisk luftrörsinflammation

Vill du veta mest om provtagning av hästar med kronisk luftrörsinflammation? Klicka på länkarna nedan: