Sjukdomar & skador

Brist på natrium och magnesium

Extra salt viktigt för hästar som tränar

En häst som rids eller körs i hårt tempo eller över långa distanser kan förlora upp till 15 liter vätska per timme. Eftersom hästens svett innehåller mycket salt behöver det ersättas för att inte prestationsförmågan ska försämras.

wången 098
Extra salt behövs för hästar som tränar hårt och svettas. Foto: Carin Wrange

De flesta hästar har tillgång till en saltsten i boxen. Men det är inte tillräckligt för att ge hårt tränande hästar dagligt behov av salt. De behöver extra giva i sitt foder eller vatten.
Det anser forskarna Anna Jansson och Clarence Kvart, vid SLU, som undersökt hur hästens hälsa och prestationsförmåga påverkas hos hästar i träning som svettas.

Det är främst natrium och klorid som försvinner via svettning. Natrium finns normalt i begränsade mängder i hästens foder. Brist på natrium ger abnormt ökad frisättning av hormonet aldosteron från binjurarna. Förutom att detta hormon får kroppen att spara på natrium och minska utsöndringen i urin och träck har det visat sig ha skadliga effekter på hjärtat hos mindre djur och människa.

-Hos häst har det har hittills varit okänt vad som ligger bakom de förändringar i EKG och i blodets röda cellvolym som ibland observeras hos hästar med försämrad prestationsförmåga. Vår hypotes har varit att en bidragande orsak kan vara saltbrist, säger Anna Jansson och Clarence Kvart.

Hästens svett innehåller också en del magnesium och det är inte alla svenska foderstater som motsvarar den förlusten om inte magnesiumtillskott ges. Magnesiumbrist hos föl kan leda till att blodkärl ”förkalkas” men det är tänkbart att brist på magnesium även kan ha ett samband med kollaps och plötsliga dödsfall hos hästar i träning.

Vad händer vid brist?

Det är mot den bakgrunden som SLU-forskarna valde att undersöka om brist på natrium och magnesium kan ligga bakom förändringar i hästens hjärt-kärlsystem som kan vara bidragande till prestationsnedsättning och dödsfall.

Studierna gjordes på sju travhästar i hård träning, med bland annat två snabbjobb i veckan. Hästarna erbjöds två olika foderstater, med eller utan salt, i vardera fem veckor. Ganska snart kunde forskarna konstatera att de hästar som tränades utan extra salt i fodret fick en markant ökad aldosteronfrisättning. Det var särskilt tydligt sent på kvällen.
– Ett enkelt sätt att mäta om en häst har underskott av natrium görs via ett träckprov som lämnas för analys av fodermineraler, säger Anna Jansson.

De hästar som inte erbjöds extra salt drack dessutom sämre efter arbete och hade också en något högre andel röda blodkroppar i blodet vilket tyder på att blodkropparna kan ha svällt och/eller att plasmavolymen minskat vilket sannolikt reducerar prestationsförmågan.

Det var dock ingen skillnad i hästarnas EKG och blodtryck. En häst som fungerat väl i träning under många år fick en markant ökning av det hjärtspecifika proteinet Troponin I (används som markör för hjärtmuskelskada) och korsförlamning efter fyra veckor på foderstaten utan salttillskott.
Hästarna reglerade vätskeflödena i kroppen olika i samband med arbete på de två foderstaterna och det verkade ta längre tid för hästarna att återhämta plasmavolymerna efter arbete om de inte fick salt.

–Studien visar att man inte kan utesluta att natriumbrist kan vara negativt för blodcirkulationen och skadligt för hjärtmuskulaturen i ett långsiktigt perspektiv. Vi tror även att brist på natrium kan vara en av flera orsaker till att hästar drabbas av korsförlamning vilket också stöds av fortsatta studier av elektrolytbalans på hästar med korsförlamning. Detta är mycket intressant då saltbrist är lätt att diagnosticera via träckprov och extra tillskott av salt enkelt att tillföra och frekvensen korsförlamning därigenom skulle kunna reduceras, säger Anna Jansson och Clarence Kvart.

Lär hästen gilla salt

För en hårt arbetande häst krävs en saltgiva på 50-60 gram per dag de dagar de tränas hårt men upp till det dubbla kan vara aktuellt sommartid. Övriga dagar är underhållsbehovet 25 gram för en häst på 500 kilo. Det är dock inte helt lätt att få alla hästar att äta eller dricka salt. En gradvis tillvänjning behövs och man bör använda ett löst finsalt utan tillsats av jod. Grövre salt brukar många hästar klara av att sortera bort i krubban.

Om hästen erbjuds salt i sin vattenhink är det viktigt att samtidigt ha en hink med vatten utan salt för att hästen inte helt ska avstå från drickandet. Lämplig mängd salt i vatten är 9 gram salt per liter.

I sin forskning studerade Anna Jansson och Clarence Kvart även behovet av magnesium till häst. Underutfodring av magnesium misstänks medföra att blodkärlens elasticitet minskar. På sikt innebär det en risk för kärlsystemet och kanske även ökar risken för rupturer av stora kärl och plötslig död.
I sin studie kunde Jansson och Kvart observera förändringar i hästarnas cirkulation under och efter en period med magnesiumbrist men det är fortfarande oklart hur allvarliga och bestående dessa förändringar är.

Brist på natrium och magnesium

Hästar reglerar sin kroppstemperatur i samband med hårt arbete framförallt genom att svettas. Svettförlusterna kan uppgå till 15 liter per timme vilket påverkar prestationsförmågan eftersom kroppens innehåll av vätska minskar.

Hästens svett har dessutom en mycket hög elektrolytkoncentration vilket innebär att hästarna inte bara påverkas av själva vätskeförlusten utan också av förlusten av enskilda elektrolyter. Natrium och klorid utgör den största förlusten och av natrium finns det bara mycket begränsade mängder i hästars normala foder.

Brist på natrium ger abnormt ökad frisättning av hormonet aldosteron från binjurna. Förutom att detta hormon får kroppen att spara på natrium och minska utsöndringen i urin och träck har det visat sig ha skadliga effekter på hjärtat hos små försöksdjur.

Hos häst har det har hittills varit okänt vad som ligger bakom de förändringar i EKG och i blodets röda cellvolym som ibland observeras hos hästar med försämrad prestationsförmåga och vår hypotes har varit att det kan bero på saltbrist. Hästens svett innehåller också en del magnesium och det är inte alla svenska foderstater som motsvarar den förlusten om inte magnesiumtillskott ges.

Magnesiumbrist hos föl kan leda till att aorta ”förkalkas” men även till kollaps och dödsfall. Vi har därför funnit goda skäl för att undersöka om brist på natrium och magnesium kan ligga bakom förändringar i hästens hjärt-kärlsystem som kan vara bidragande till prestationsnedsättning och dödsfall. Projektets hypoteser har varit att:

  1. 1. brist på natrium ger höjda aldosteronnivåer med risk för skadlig hjärtpåverkan och att förhållandet mellan natrium och kalium i ett träckprov kan vara en god indikator på hästars natriumstatus.
  2. 2. ”överträningssyndromet” med röda blodkroppshypervolemi och hög frekvens abnorma T-vågor på EKG till viss del kan vara orsakat av saltbrist.
  3. 3. brist på magnesium kan ge hjärt-kärlförändringar och att ett urinprov kan vara en enkel icke invasiv indikator på hästars magnesiumstatus.

Brist på natrium negativt

Sju travhästar i träning fodrades med två olika foderstater i vardera fem veckor, en med salttillskott (58 mg Na/kg kroppsvikt) och en utan salttillskott (3 mg Na/kg kroppsvikt). Studien visade att travhästar i träning på en foderstat utan salttillskott får en markant ökad aldosteronfrisättning som är särskilt tydlig sent på kvällen (kl. 22.30).

Studien visar också att kvoten på träckens kalium- och natriuminnehåll (K/Na) kan användas för att avgöra om en häst har underskott på salt. Är kvoten högre än 10 är det sannolikt att hästen har underskott på natrium. Hästarna hade ett lägre vattenintag på foderstaten utan salt och också en något högre andel röda blodkroppar i blodet (överträningssyndromet) vilket tyder på att blodkropparna kan ha svällt och/eller att plasmavolymen minskat.

Det var ingen skillnad i hästarnas EKG och blodtryck. En häst fick en markant ökning av det hjärtspecifika proteinet Troponin I (som används som markör för hjärtmuskelskada) efter fyra veckor på foderstaten utan salttillskott. Hästarna reglerade vätskeflödena i kroppen olika i samband med arbete på de två foderstaterna och det verkade ta längre tid för hästarna att återhämta plasmavolymen efter arbete om de inte fick salt.

Sammanfattningsvis visar natriumstudien att man inte kan utesluta att natriumbrist kan vara negativt för blodcirkulationen och skadligt för hjärtmuskulaturen i ett långsiktigt perspektiv.

För litet magnesium minskar blodkärlens elasticitet

Fem travhästar fodrades två foderstater, en med ett magnesiuminnehåll motsvarande deras behov (MgBeh) enligt NRC (2007) och en med ett magnesiuminnehåll motsvarande 50-60 % av behovet (MgRed).

Studien genomfördes under 6 månader där hästarna i den första perioden (2 mån) utfodrades med MgBeh, under den andra perioden (2 mån) med MgRed och under den tredje (2 mån) med MgBeh igen. Hästarna tränades en gång i veckan under hela studien (30 min/gång bestående av uppvärmning och ett heat om 1600 m).

Studien visade att blodkärlens elasticitet kan ha minskat på foderstaten med lågt Mg-innehåll. Det fanns också en tendens till att blodtrycket var högre på den foderstaten. Det här antyder att magnesiumbrist kan vara skadligt för kärlsystemet och möjligtvis öka risken för rupturer.

Denna studie kunde dock inte bekräfta att ett urinprov och kvoten Mg/kreatinin kan användas som indikator på magensiumunderskott hos häst som tidigare föreslagits.

Brist på natrium och magnesium

Vill du veta mest om brist på natrium och magnesium hos häst? Klicka på länken nedan: