Kraftig ökning av stor blodmask

Förekomsten av stor blodmask har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Forskare vid SLU och SVA tog provtog hästar på 106 gårdar och fann stor blodmask  hos 61 procent. En liknande studie gjordes 1999 och då var förekomsten 15 procent.

Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, anses vara hästens farligaste parasit med kolik som vanligaste symtom. Då flera av hästens parasiter har utvecklat resistens måste dock avmaskningsmedel användas restriktivt till hästar för att fortsätta vara verksamma.
Sedan 2007 rekommenderas selektiv avmaskning, vilket i praktiken innebär att alla hästar undersöks med träckprov och endast de individer som utskiljer en viss mängd parasitägg avmaskas.

trackprov–avmaskning-hast

Träckprov från hästen kan ge besked om förekomst av stor blodmask. Men det är viktigt att kryssa för odling eller analys för att få besked . Foto: Carin Wrange

För att se effekten av den nu använda selektiva avmaskningen har forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) undersökt dagens förekomst av stor blodmask. I studien samlades prover in från 106 svenska hästgårdar.

Resultaten visade att närvaron av stor blodmask har ökat och att smittan nu finns på 61 procent av svenska gårdar, jämfört med 15 procent år 1999. Inget samband sågs mellan förekomst av stor blodmask och det övergripande antalet blodmaskägg på gården, ett mått som inkluderar flera maskarter. Inte heller sågs någon koppling till hästarnas ålder eller till geografiskt område.
Däremot identifierades en ökad risk för stor blodmask på gårdar som enbart diagnostiserar parasiter genom äggräkning (eftersom denna metod inte kan särskilja olika arter av parasitära maskar), men det förelåg ingen ökad risk om gårdarna kombinerade äggräkning med specifik analys för stor blodmask.

Studien visar vikten av att alltid inkludera analys för stor blodmask i övervakningsprogram, speciellt hos hästar som utsöndrar inga eller få ägg eftersom den gruppen annars lämnas obehandlade.

Källa: Eva Tydén, Heidi Larsen Enemark, Mikael Andersson Franko, Johan Höglund, SLU, Eva Osterman-Lind, SVA. Prevalence of Strongylus vulgaris in horses after ten years of prescription usage of anthelmintics in Sweden. Veterinary Parasitology (2019), vol. 2, 100013.

Läs mer om hästens parasiter och hur du som hästägare kan få ner smittrycket:

Parasitkontroll och avmaskning

Invärtes parasiter

Hur hitta parasiterna

Risk för resistens

Få parasiter i mockad hage