Symptomfria unghästar kan vara kvarkasmittade

Luftvägssjukdomen kvarka hos häst orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen medför både stort lidande för djuren och ekonomiska förluster för drabbade stallägare. Symptomen varierar mellan individer och mellan stall men framför allt unghästar anses drabbas hårt, bland annat med bölder i huvudregionen. I många fall sprids sjukdomen av hästar som bär på bakterien utan att visa några symtom visar ny forskning vid SLU.

föl i en hage

Unga hästar kan bära på kvarkasmitta utan att visa några symptom visar ny forskning. Foto: Carin Wrange

I en studie följdes sjukdomssymptom, blodprovsförändringar och bakterieprover från en grupp unghästar som drabbats av kvarka. Totalt inkluderades 112 nyligen avvanda föl i studien.

Smittan kunde påvisas i sköljprover från luftvägarna hos drygt hälften av hästarna (53%), antingen genom bakterieodling eller med PCR-analys. Överraskande nog visade bara 9 av 14 odlingspositiva hästar och 26 av 53 PCR-positiva hästar symptom på luftvägsinfektion. I slutet av utbrottet kunde antikroppar mot kvarka påvisas hos 91 av 112 hästar, vilket tyder att nästan alla hästar hade blivit utsatta för smitta.

SLU-studien visar att vissa unghästar kan genomgå kvarkainfektion utan att visa symptom på sjukdom. Detta är tidigare känt vad gäller vuxna individer men symptomfria unghästar har ansetts vara friska. Kunskapen är av stor betydelse när man planerar åtgärder för att hindra smittspridning mellan hästar i ett drabbat stall och för att hindra spridning av kvarka till andra anläggningar.

Länk till den vetenskapliga artikeln.

Källa: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)