Kan hästar framöver utfodras även med vass?

… Det vill forskare vid Sveriges lantbruksuniverstitet (SLU) nu undersöka! Läs mer och se detaljbilder från studien nedan.

foder-till-häst-vass-ny-forskning-slu-foderbrist

Kan vass vara ett alternativt foder till hästar? Foto: Örjan Östman

Vass: Mer än en nödlösning?

Vass brukar endast användas som grovfoder som en nödlösning när det är dåliga skördar, exempelvis vid torka eller annan foderbrist. I det här projektet vill forskare från SLU undersöka om vassensilage kan användas som grovfoder för hästar (och nötkreatur).

För att besvara frågan kommer vass att skördas i olika plantmognad och analyseras med avseende på sitt energivärde och näringsinnehåll. Vidare kommer utfodringsförsök med både hästar och nötkreatur att göras där såväl frivillig konsumtion (hur gärna hästen äter det) som smältbarhet (hur mycket näring hästen kan ta upp) undersöks. Effekter av att skörda vass på biologisk mångfald och ekologi ingår också i projektet.

Vass har generellt sett ett näringsvärde jämförbart med hö och halm, beroende på när och hur man skördar och konserverar den.

ny-forskning-vid-slu-om-vass-som-foder-till-hästar

En av projektets deltagande hästar. Selarna är för uppsamling av urin och träck för att ge forskarna möjlighet att analysera smältbarheten i vassen och förstå näringsvärdena bättre. Foto: Malin Connysson

Nygammal idé kan vara framtidens lösning

Att skörda vass som foder är inte en ny företeelse, det är något man gjort i hundratals år men intresset för vass som foder har på senare år förnyats. Att skörda vass från olika typer av sjöar och vattendrag kan bidra till att återta växtnäringsämnen till land som hamnat i vattnet via läckage från jordarna. Det kan därmed bidra till att minska effekterna av övergödning av sjöar och hav.

Tillgången på vass är dessutom god. Idag finns många igenväxta vikar med vass och därmed rent potentiellt mycket vild vass att skörda.

Nu återstår bara att se huruvida hästarna anser vass smakligt, och om de har möjlighet att utvinna tillräckligt med näring.

Projektet finansieras av Formas och genomförs av ett flertal forskare från SLU under perioden 2022-2025. Här kan du läsa mer om projektet. För ytterligare frågor om studien, kontakta Malin Connysson.

Vill du veta ännu mer om forskning på vass som fodermedel? Se länkarna nedan!