Bedömning av kvalitet på hingstsperma

Kyld sperma dominerar inom aveln med varmblodiga ridhästar. Inom travet är färsk sperma vanligast, visare ett forskningsprojekt vid SLU. 

Inom halvblodsaveln år 2007 var det främst kyld sperma som användes vid inseminering (63 procent).

Färsk sperma var det 25 procent av halvblodsstona som blev inseminerade med och endast 5 procent blev inseminerade med fryst sperma.

Inom aveln med varmblodiga travare var fördelningen 46 procent inseminering med färsk sperma, 32 procent kyld sperma och 18 procent fryst sperma. Heriberto Rodriguez-Martinez, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) drev ett projekt som handlade om att undersöka olika metoder för att mäta hingstspermans kvalitet när den är färsk, kyld eller tinad efter frysning. Syftet med projektet var att utvärdera olika analysmetoder för färsk-, kyld- samt fryst-tinad hingstsperma, inklusive en ny vid SLU framtagen teknik för spermieselektering, ”Single Layer Centrifugation, SLC”. Allt för att hitta de bästa metoderna att sortera ut de spermier som hade bäst kvalitet. Med detta menas spermier som hade högre livskraft och överlevnad mätt i rörlighet, utseende och funktionalitet.

Målet var att kunna förbättra rekommendationerna vid praktisk hantering och kvalitetskontroll av hingstsperma i Sverige.

Spermiernas överlevnad

När sperma kyls eller fryses blir spermierna utsatta för olika typer av hantering (spädning, kylning, frysning, upptining). Denna hantering kan påverka spermiernas överlevnad och funktion. Totalt användes 31 avelshingstar i projektet.

I och med att ejakulatet är heterogent, det vill säga har spermier med olika utseende, kvalitet och förutsättningar för fruktsamhet, har projektet fokuserat på att selektera de bästa spermierna från ejakulat innan och efter att de spätts för kylning (så kallad transportsperma) och/eller frysning.

Tekniken som använts är en egendesignad centrifugering genom en artspecifik kolloid lösning. Projektet, som genomfördes i nära samarbete med Flyinge AB samt ett par andra välkontrollerade stuterier i Mellansverige, tillämpade både rutin- och avancerade spermaanalysmetoder och protokoll, vilka senare utvärderades för rutinanvändning vid stuterierna.

spermakvalitet(1)_334

Metoden kan användas i fält

Metoden selekterade spermier med ökad livskraft och överlevnad mätt i rörlighet, utseende och funktionalitet jämfört den spermiepopulation som fanns i ejakulatet/semindos. Metoden har även anpassats för användning i fält på stuterier med tillämpning av olika diagnostiska metoder rörande viktiga egenskaper för fruktsamhet: motilitet (rörlighet), membranduglighet och kärnans stabilitet (DNA:t).

En ny, förenklad datoriserad motilitetsanalys system samt undersökning av spermiernas kärn (DNA)-integritet var, jämte morfologin, mest användbara som analysmetoder för deras indirekta samband med fertilitet.

SLC-selektionsmetoden separerade befruktningsdugliga spermierna från det annars heterogena ejakulatet. Denna spermieanrikning fungerade bäst hos ejakulat med sub-optimal spermabild.

Den metod som valdes kommer förhoppningsvis att kunna förbättra rekommendationerna vid hantering och kontroll av hingstsperma i Sverige.

Läs mer: