Bidrag kan åtgärda näringsläckage

Skötsel av hästhagar genom mockning, betesplanering och betesskötsel är bra för miljön, och minskar även risken för att inälvsparasiter sprids. Men det finns mer man kan göra för att stoppa näringsläckage från hästanläggningar.  

Det statliga bidraget LOVA kan, via Länsstyrelsen, sökas av kommuner och ideella föreningar som ridklubbar eller stallföreningar för att kunna realisera åtgärder som stoppar läckage till omgivande sjöar och vattendrag.

träck-hästbajs-hög-i-hagen

Att regelbundet mocka hästhagar är en av flera åtgärder för att minska läckage av näring. Nu finns bidrag att söka för andra åtgärder. Foto: Carin Wrange

Bidraget kan användas till praktiska åtgärder som stabilisering och dränering av hagmark som riskerar att bli söndertrampad. Eller till anläggning av gräsbevuxna skyddszoner längs diken eller mellan diken och hästhagar. Kanske finns det även plats för en sedimentationsdamm som kan fånga upp näring från avrinnande vatten?

För ridskolor, ridanläggningar och hästgårdar som planerar att minska näringsläckaget kan LOVA vara den ekonomiska lösningen. LOVA är ett statligt bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Bidraget kan sökas hos Länsstyrelsen och går framför allt till kommuner och ideella föreningar som till exempel ridklubbar eller stallföreningar. Man kan få upp till 80 procent bidrag för sina åtgärder.

Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder, men även för kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och infospridning. Stödet kan även fås för administrativt arbete kopplat till projektet.

Ansökan ska vara inne 1 december 2019.

Läs mer om LOVA.

Kontakta Länsstyrelsen där du är bosatt för mer information.

Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län och Västmanlands län.