Hästens miljö

Proteininnehåll i vallfoder

Protein i vallfoder påverkar insulinsvar

En hög insulinfrisättning efter utfodring kan vara bra för hårt arbetande hästar, då insulin stimulerar inlagringen av muskelglykogen och därmed kan underlätta återhämtningen efter arbete.

Hos hästar som är insulinresistenta kan en ökad insulinfrisättning däremot vara ett problem då höga insulinnivåer i blodet kan framkalla fång.

Innehållet av lättlösliga kolhydrater i foder påverkar insulinsvaret hos hästar, det är känt sedan tidigare, men hur stor roll innehållet av protein spelar för insulinsvaret är inte lika väl dokumenterat. Man vet dock att om både socker och protein intas samtidigt kan insulinpåslaget bli större, jämfört med om bara socker intas. Detta har påvisats hos både människor och djur.

Såväl socker som protein påverkar

I en nyligen publicerad SLU-studie på travhästar som utfodrats med hösilage med olika socker- och proteinkoncentration blev insulinsvaret högre både när innehållet av socker och när innehållet av protein i fodret ökade.

Hästarna studerades i samband med utfodring både före och efter ett relativt hårt arbetspass, men arbetet påverkade dock inte insulinsvaret vid utfodring med de olika vallfodren.

Studien gjordes på ett fåtal hästar (5 st), men indikerade att proteinintaget tillsammans med sockerintaget förklarade mer av variationen i insulinsvaret, jämfört med om man bara tog hänsyn till sockerintaget.

Protein kroppens byggstenar

Proteiner fungerar som kroppens byggstenar och behovet av protein är särskilt stort hos växande hästar och hos högdräktiga och lakterande ston. Även vuxna hästar behöver en viss mängd protein för att bibehålla sin kroppsammansättning. Högt innehåll av protein förekommer framförallt i tidigt skördat vallfoder och spätt bete.

Hösilaget som hästarna i studien utfodrades med hade en koncentration av råprotein mellan 10 och 15 procent av torrsubstansen (ts) vilket motsvarar 63-107 g smältbart råprotein/kg ts. Alla hästarna i studien fick sitt beräknade behov av smältbart råprotein tillgodosett även då de utfodrades med fodret med den lägsta proteinkoncentrationen.

Viktigt veta hur protein påverkar insulinsvaret

Kunskap om proteinets betydelse för insulinsvaret hos häst kan vara viktig, både för hårt arbetande hästar och för hästar som har problem med insulinresistens. Den här studien indikerar därför att utfodring av vallfoder med högt proteininnehåll kan vara intressant för återhämtningen hos hårt arbetande hästar.

Resultaten indikerar dock också att överutfodring med protein bör undvikas till insulinresistenta hästar eftersom att en ökad insulinfrisättning inte är önskvärt för hästar i riskzonen att utveckla fång. Med anledning av observationerna i denna studie bör man därför överväga att inte överutfodra med protein till insulinresistenta hästar, men man ska fortfarande inte underskrida hästens beräknade proteinbehov.

Protein i vallfoder påverkar insulinsvar

Vill du läsa mer om SLU-studien om hur proteininnehållet i vallfoder påverkar insulinsvaret? 

Insulin response to feeding forage with varying crude protein and amino acid content in horses at rest and after exercise – Sara Ringmark och Anna Jansson, SLU

Comparative Exercise Physiology, 2013; 9 (3/4): 209-217

2014-02-19