Häst & människa

Arbete inom hästnäringen

Att arbeta inom hästnäringen

De flesta som jobbar i hästnäringen, såväl företagare som anställda, gör det på grund av ett stort intresse för hästen, sporten och/eller näringen i sig.

IMG_9338(1)_430

Att arbeta med hästar är drömmen för många. Foto: Carin Wrange

Ofta har företaget vuxit fram ur ett intresse och många gånger startat som en hobby. De flesta hästföretag är små, från en enda person till några anställda. Som hästföretagare måste man vara insatt i många olika områden och känna till såväl regelverk som lagstiftning som berör verksamheten. Detta är särskilt viktigt för hästföretagare som även har anställda i sin verksamhet.

För att få en bättre bild av hur hästnäringen uppfattas som arbetsgivare har HNS låtit ett oberoende undersökningsföretag göra en så kallad employer branding analys.  Resultaten från undersökningen är också tänkta att fungera som en utgångpunkt i det fortsatta arbetet. Den första undersökningen gjordes 2014 som nulägesanalys, och sedan har ytterligare en analys gjorts 2018 som en uppföljning. I undersökningen har man mätt attraktionsvärde, sociala värden, ekonomiska och strukturella värden samt möjlighet till personlig utveckling.

IMG_6509(1)_1920

Flera grupper inom hästnäringen har intervjuats. Foto: Carin Wrange

Olika grupper intervjuade

Undersökningen, som är gjord på målgrupperna ”allmänhet med hästintresse”, ”arbetstagare inom hästnäringen” samt ”studenter på hästutbildningar” är statistisk säkerställd. Sammanfattningsvis kan man i undersökningen se att:

Hästnäringen kan sammantaget mäta sig med de flesta andra branscher med avseende på hur attraktiv hästnäringen är att arbeta inom. Den övergripande upplevelsen är neutral, varken positiv eller negativ.

De främsta upplevda styrkorna är intressanta och meningsfulla jobb samt arbetsklimat, laganda och samarbete. Även eget ansvar, möjlighet att resa och egen utveckling lyfts fram som positiva värden. De främsta upplevda bristerna är lön, arbetstider och semester-/anställningsvillkor. Även status och balans mellan jobb och fritid får lägre värden.

Den uppföljande analysen visar ett något negativare resultat än den första undersökningen. Den andra undersökningen gjordes dock efter att mycket arbete påbörjats i hästnäringen med att visa på och åtgärda brister, bland annat  Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att hästnäringen är en bransch med relativt många olycksfall och tillbud. Skadestatistiken för anmäla olyckor där hästar var orsaken har mellan åren 2005-2017 legat mellan 97-123.

Hälften av de 520 arbetsgivare som Arbetsmiljöverket inspekterade inom projektet Hästnäringen har fått krav om att göra arbetsmiljön säkrare. Kraven handlar om att förebygga arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, arbetar med arbetsmiljöfrågor i syfte att utveckla näringen. Här finns bland annat checklistor och mallar för dokumentation kring arbetsmiljön.

HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) har med hjälp av material ifrån Arbetsmiljöverket, Kommunal, LRF etc samt lokalt material hos en ridskola tagit fram ett exempel på en personal och arbetsmiljohandbok

Hos arbetsmiljöorganisationen Prevent finns både checklistor och material kopplat till hästnäringen, bland annat boken Trygga hästjobb.

Läs mer om att arbeta inom hästnäringen