Häst & människa

Ridvägar med många funktioner

Ridvägar med många funktioner

Det är absolut möjligt att ryttare till häst kan samsas med andra intressegrupper i tätortsnära marker. Men för att det ska fungera och vara säkert för alla parter behövs noggrann planering.

Det menar forskaren Anna Peterson vid SLU i Alnarp. Hon har gjort en studie om hur man bör tänka för att gröna stråk i det öppna jordbrukslandskapet ska kunna rymma såväl ryttare, cyklister, som gångtrafikanter med flera. Forskningen är finansierad av Stiftelsen Hästforskning.

Studierna har gjorts i södra Sverige där den allemansrättsliga marken är stark begränsad på grund av att det mesta av åkermarken är odlad. Dessutom är befolkningstrycket i dessa områden stort.

ridvagar(1)_670

En ridväg vid Tottarp i Staffanstorps kommun. Foto: Mats Gylin

Anna Peterson anser att ridvägar kan rymma många fler funktioner än bara ridning. Dessa grönstråk kan ge både ökad biologisk mångfald och ökad rekreation för tvåbenta och fyrbenta.

– Det fungerar i många andra länder så varför ska det inte vara möjligt även i Sverige, säger hon.

Att samla flera funktioner på samma yta har många fördelar tycker SLU-forskaren. Det tar mindre markyta i anspråk och kostnaden för anläggning och skötsel blir därmed mindre. En annan fördel är att man genom att anlägga stråk kan få folk att vistas på platser som är lämpliga och inte överallt.

Ersättning till markägare

I sina studier har Anna Peterson haft kontakt med markägare, planeringsansvariga och olika grupper av användare. Den förstnämnda gruppen är särskilt viktig för att en ridväg ska kunna anläggas. Markägare ska självklart vara delaktiga i planeringen och de ska även få ersättning för att de upplåter mark till ridleder.
– Man bör se anläggning av ridvägar och andra stråk som produktion av rekreation, folkhälsa, livskvalitet och biologisk mångfald.

När det gäller utformningen av vägarna rekommenderar Anna Peterson att de görs som slingor för att man ska slippa gå fram och tillbaka längs samma väg.

Man bör även planera för skilda stråk för att hästar och gångtrafikanter inte ska komma för nära varandra. Barriären kan gärna utgöras av lågväxande vegetation som skärmar av samtidigt som den ger god sikt.

Du, hästen och allemansrätten – broschyr från LRF

 

Ridvägar med många funktioner

Om du vill läsa hela rapporten som forskaren Anna Peterson vid SLU i Alnarp har gjort så hittar du den här:

Ridvägar en del av multifunktionella stråk som verktyg för strategisk landskapsplanering – förslag för design och implementering i peri-urbana miljöer