Hästens miljö

Mer om karenstider för tävling

Mer om karenstider för läkemedel

Både Jordbruksverket och sportorganisationerna har listor med de karenstider som gäller för tävling, och med tävling jämställd träning, för läkemedel, vissa preparat, substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder.

Den angivna karenstiden bygger på att i Fass Vet rekommenderad dosering och tillförselväg (sätt att ge läkemedlet) tillämpas. Den dosering du får förskriven av din veterinär följer i allmänhet denna rekommendation. I de fall när avsteg sker från normaldosering måste du alltid överväga en eventuell förlängning av karenstiden.

Sportorganisationerna fastställer bara karenstider för tävling för läkemedel inregistrerade för häst i Sverige. Dessa finns i Fass Vet. med indikation för djurslaget häst. Dessutom finns karenstider för några andra läkemedel som är inregistrerade i ett annat nordiskt land och där det finns en gemensam nordisk tävlingskarenstid.

För läkemedel avsedda för människor (humanmedicinska läkemedel) eller andra djurslag än häst fastställer sportorganisationerna ingen karenstid. Dock har de alltid minst 96 timmars karenstid.

För de preparat och/eller substanser, de behandlingar och/eller de andra särskilda åtgärder som INTE är uppförda på dessa listor finns inte fastställda karenstider, och sådana preparat och/eller substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder används därför på den ansvariges egen risk. Notera dock att karenstiden för preparat eller substanser, om ej annat anges, aldrig understiger 96 timmar. Karenstiden räknas efter att behandling med aktuellt preparat eller åtgärd är avslutad. Preparaten förutsätter beredningsform och administrationssätt enligt Fass Vet.

Källa: Svensk Travsport, 2014-03-19

Karenstiderna för olika läkemedel, behandlingar etc. finns här:

mer-om-karenstider-hastsverige

Läkemedel och andra substanser kan hittas i prover från behandlade hästar med avancerad kemisk teknik på SVA. Foto: Bengt Ekberg, SVA