Har djur fått det bättre genom djurskyddsföreskrifterna?

IMG_3481

2017-10-10

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, har erhållit 500 000 kronor från Svenska Djurskyddsföreningen, för att utreda frågan om svenska djurskyddsföreskrifter har förändrats till djurens fördel.

Studien kommer att följa upp de ändringar i föreskrifterna som skett sedan 1988 års djurskyddslagstiftning infördes i Sverige, samt vilka förändringar som skett i EU och Norge under samma period.

Projektet förväntas bl.a. ge svar på om föreskriftförändringarna är vetenskapligt grundade, om kraven på förenklingar i föreskrifterna har medfört några förändringar ur djurskyddssynpunkt, samt ge en bild av förhållandet mellan näringsintressen och djurskydd.
Projektet ska ge också vid handen vad ändringarna i svenska föreskrifter betyder för djurskyddet och djurvälfärden för olika djurslag i Sverige.

RAPPORT TILL MYNDIGHETER
Projektet kommer att pågå under ett år och utmynna i en rapport till regeringen och myndigheter.
- Svenska Djurskyddsföreningen bygger sina värderingar på forskning och vetenskap. Syftet med donationerna är att förbättra kunskapen om djurens välfärd och vår målsättning är att projekten ska leda till förbättrade livsvillkor för djuren, säger Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen.


Kontaktinformation:
Margareta Stéen, SCAW, VH-fakulteten, SLU
Telefon: 018-67 16 13
margareta.steen@slu.se, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW).